De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de biologie
Graad en specificatie : Bachelor of Science (BSc)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Profilering opleiding
 

De opleiding tot bachelor in de biologie beoogt het aanbrengen van een solide theoretische basis in de biologie, het opbouwen van een stevige bagage aan praktijkervaring en het verwerven van onderzoeksvaardigheden, zodat de afgestudeerde bachelor met succes kan instromen in de opleiding master biologie aan elke andere universiteit in Vlaanderen en Europa.
Een naadloze doorstroming naar aanverwante masteropleidingen (biomedische wetenschappen, biochemie) wordt verwezenlijkt door het aanbieden van specifieke studietrajecten. Hoewel de doorstroming naar de masteropleidingen prioritair is, kan de bachelor in de biologie eventueel ook uitstromen naar de arbeidsmarkt. In de opleiding wordt ook aandacht gegeven aan soft skills, een pakket van academische en praktijkgerichte competenties die levenslang kunnen ingezet worden in een steeds evoluerende kennismaatschappij.
De studenten maken tijdens hun bacheloropleiding kennis met de brede waaier aan biologische disciplines, van het moleculaire niveau tot het ecosysteemniveau. Er is aandacht voor de diversiteit aan organismen, de fysiologie en de genetica, de cellulaire en moleculaire biologie, de ecologie en de milieukunde met de evolutieleer als overkoepelende theorie.
In het eerste jaar komen biologische basiswetenschappen aan bod zoals de celbiologie, de genetica, de evolutieleer, de fysiologie en biochemie, alsook een eerste kennismaking met de biodiversiteit en de omgeving. In het tweede jaar staan de ecologie en het veldwerk op het voorplan samen met de verdere studie van de biodiversiteit.  Tevens wordt de moleculaire genetica behandeld. Het derde jaar heeft aandacht voor de maatschappelijke, filosofische en ethische aspecten die biologen aanbelangen. Daarnaast kunnen studenten kiezen voor een verdieping in de ecologie en biodiversiteit, de moleculaire biologie, of een voorbereiding op de educatieve master. Alternatieven zijn een buitenlandse studieperiode (Erasmus uitwisseling) en studiepaketten die een rechtreekse doorstroming garanderen naar masters biomedische wetenschappen of biochemie.
De bachelor in de biologie krijgt tevens een basisvorming in chemie en biofysica, de student leert biologische processen wiskundig beschrijven en kan biologische data statistisch analyseren.
Veel aandacht wordt besteed aan de praktische vorming, zowel tijdens de laboratoriumoefeningen als tijdens het veldwerk, waarmee de studenten vanaf het eerste jaar kennis maken. In de lente zijn meerdere excursies voorzien in alle studiejaren. In het tweede jaar verblijven de studenten een week in een marien biologisch station. In andere opleidingsonderdelen zijn er veldstages mogelijk in Het Nationaal Park Hoge Kempen of in een mediterraan gebied. Er kan gewerkt worden aan een project voor de bescherming van een waardevol natuurgebied in samenwerking met een natuurorganisatie. De bachelor in de biologie wordt natuurlijk ook voorbereid op zijn functie als onderzoeker. In het derde jaar zal de student aan onderzoek doen, nu op individuele basis en geïntegreerd in een onderzoeksgroep of -instituut of met een externe organisatie. Wetenschappelijke teksten analyseren en schrijven, het gebruik van databanken, mondeling communiceren, het zijn allemaal onderzoeksvaardigheden die worden aangeleerd.

 

Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

Begincompetenties
 
In principe biedt elke richting van het secundair onderwijs voldoende voorkennis voor het volgen van de bacheloropleiding in de biologie. Voornaamste voorwaarden zijn, een voldoende redeneervermogen en volharding in het studeren. Een richting met in de derde graad minstens vier uren wiskunde per week of een richting met Latijn, biedt de beste garanties.
Studenten kunnen hun wiskunde opfrissen door deelname aan een septembercursus wiskunde. Ook voor chemie wordt er een opfriscursus in september voorzien.
 
Toelatingsvoorwaarden
 
Algemene toelatingsvoorwaarden: bezit van een diploma van secundair onderwijs. Bijkomende informatie zie het onderwijs- en examenreglement

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

EC 1: De bachelor Biologie heeft een grondige kennis en inzicht verworven in de levende wereld op moleculair, cellulair , functioneel, organismaal, populatie en ecosysteemniveau.

2

EC 2: De bachelor Biologie heeft inzicht in de processen die de grondslag vormen van de evolutie van het leven. Hij/zij kan nieuwe kennis verzameld op de verschillende biologische niveaus integreren in de evolutietheorie.

3

EC 3: De bachelor Biologie houdt rekening met de noodzaak van de inter- en multidisciplinaire benadering om de levende wereld in al zijn aspecten te onderzoeken. Hij/zij heeft daartoe een grondige kennis en inzicht in andere relevante wetenschappelijke disciplines (chemie, fysica, geologie),

4

EC 4: De bachelor Biologie kan mathematische en/of statistische begrippen en modellen correct inzetten voor het benaderen, oplossen en analyseren van eenvoudige biologische problemen en gegevensverzamelingen om tot een gefundeerde conclusie te komen.

5

EC 5: De bachelor Biologie kan met inzicht metingen verrichten en observeren waarbij hij/zij de hoogst mogelijke precisie nastreeft en integer handelt in zijn/haar observaties en metingen.

6

EC 6: De bachelor Biologie kan onder begeleiding een beperkt onderzoek concipiëren: hij/zij is in staat een biologisch(e) probleem en hypothese te formuleren en een onderzoeksplan op te stellen en uit te voeren. Hiertoe kan hij/zij wetenschappelijke bronnen, inclusief anderstalige, raadplegen en gebruiken.

7


EC 7: De bachelor Biologie kan onder begeleiding onderzoeksmethodes en interpretaties kritisch evalueren en de intrinsieke onzekerheden en beperkingen plaatsen.

8

EC 8: De bachelor Biologie kan mondeling en schriftelijk rapporteren en presenteren in het Nederlands en het Engels. Hij/zij kan communiceren over het vakgebied met vakgenoten en niet-vakgenoten.

9

EC 9: De bachelor Biologie is in staat de eigen leerprocessen te plannen, te bewaken, te sturen, te evalueren en zo nodig bij te sturen (zelf management).

10

EC 10: De bachelor Biologie is in staat als lid van een team te functioneren.

11

EC 11: De bachelor Biologie gedraagt zich volgens de ethische, morele, filosofische, wettelijke en veiligheidsaspecten van zijn wetenschapsdiscipline.

12

EC 12: De bachelor Biologie heeft inzicht in de maatschappelijke relevantie van de biologie, hij/zij kent de actoren in het werkveld. De bachelor Biologie kent de impact van de mens op de natuur, hij/zij gedraagt zich als pleitbezorger van de biosfeer en respecteert de principes van duurzaamheid.

Naar het buitenland tijdens je studies
 


In het derde bachelorjaar kunnen bachelorstudenten biologie gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit studeren in het kader van Erasmus. Kandidaatstelling gebeurt reeds in het 2de bachelorjaar. Het studieverblijf heeft steeds plaats in het tweede semester van het derde bachelorjaar, waarbij er kan gekozen worden uit 5 tot 10 bestemmingen.

Als je een minder lang studieverblijf verkiest: in de nabije toekomst zullen er ook éen of meer summer schools aan het internationale studieaanbod worden toegevoegd. Deze summer schools vinden meestal plaats in de zomermaanden en duren meestal éen tot twee weken. Ideaal dus om in de zomervakantie tussen tweede en derde bachelorjaar je internationale horizon wat te verbreden.

Met het selectievak International School (4119) kun je op eigen initiatief een internationale cursus of stage aan de examencommissie voorleggen. Mits goedkeuring van de examencommissie kun je deze cursus of stage in je programma opnemen.

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
2918 LaboratoriumvaardighedenNV813271271271
3370 Biologie van de celNV16261626
2919 Chemie voor levenswetenschappen 1NV18971897
2920 Chemie voor levenswetenschappen 2NV813813
2937 Methoden en statistiekNV10841084
2921 Genetica, evolutie en de Tree of LifeNV18971897
0254 Het systeem aarde: geologie en duurzaamheidNV10841084
4118 VeldkennisNV10841084
4117 Biologie van de ongewervelde dieren: deel 1NV13551355
2923 Van metabolisme tot systeembiologieNV21682168
3354 Histologie en fysiologie van de gewervelde dierenNV24392439
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 2de bachelorjaar
 

Tot het opleidingsonderdeel "Mariene stage en veldwerk" in het 2e bachelorjaar behoort een meerdaagse veldstage in Wimereux, Frankrijk. Aangezien deze stage rechtstreeks afhankelijk is van de getijden, bestaat de mogelijkheid dat ze georganiseerd wordt in de paasvakantie. Van de studenten wordt hiervoor enig begrip en flexibiliteit gevraagd.

 

Studenten die zich op het ondernemerschap willen oriënteren, kunnen bovenop hun studiepakket in 2 BA Biologie 3764 | Bouwstenen van ondernemerschap volgen. Dit opleidingsonderdeel wordt extra curriculair via een creditcontract opgenomen.

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3457 Statistisch modellerenNV10841084
4430 Biologie van de ongewervelde dieren: deel 2NV10841084
5006 Biofysica 1NV10841084
3726 Moleculaire geneticaNV18971897
3121 Biologie van de protista, fungi en lagere plantenNV18971897
3118 CommunicatievaardighedenNV813813
3124 Mariene stage en veldwerkNV1354271084
3122 Diversiteit van de gewervelde dierenNV10841084
3125 Diversiteit van de hogere plantenNV10841084
5007 Biofysica 2NV10841084
3120 Morfologie en fysiologie van de hogere plantenNV18971897
3123 Ecology: organisms in their environmentEV21682168
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 
Verplichte vakkenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
1571 Wetenschapsfilosofie en ethiek van de biologieNV813813
1568 MilieukundeNV13551355
1567 MicrobiologyEV13551355
3127 Biological Research TechniquesEV13551355
3355 De bioloog in de maatschappijNV81327543
1634 EindprojectNV2701013513510
 

Het derde bachelorjaar bestaat uit verplichte gemeenschappelijke opleidingsonderdelen, verplichte opleidingsonderdelen afhankelijk van de gekozen optie (moleculaire biologie en biotechnologie, ecologie en biodiversiteit, biochemie of onderwijs), keuzevakken biologie en verbredingsvakken. Studenten die de optie vrije keuze opnemen volgen de verplichte gemeenschappelijke opleidingsonderdelen aangevuld met keuzevakken biologie en verbredingsvakken.

De keuze dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de voorzitter van de examencommissie. Criteria hierbij zijn volgtijdelijkheid, gelijkheid van doelstellingen/inhoud, overgang naar de master (zie vervolgmogelijkheden). Mits goedkeuring van de examencommissie kunnen andere opleidingsonderdelen opgenomen worden.

De verbredingsvakken worden gevolgd in aanschuifonderwijs, volgens de planning van de opleiding waarbinnen wordt aangeschoven.

Voor`Young Planet Ambassadors-project` (3454) en `International interdisciplinary project` (4009) geldt dat studenten slechts een van beide opleidingsonderdelen in hun studietraject mogen opnemen. 

Studenten die zich op het ondernemerschap willen oriënteren, kunnen bovenop hun studiepakket "Bouwstenen van ondernemerschap" (3764) en "Business planning" (3945) volgen. Deze opleidingsonderdelen wordt extra-curriculair via een creditcontract opgenomen.

Het eindproject is uitgesloten van tolerantie (examenregeling art.4.7, lid 2).

 
optie Moleculaire Biologie en BiotechnologieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
3126 Moleculaire celbiologieNV13551355
3129 Cellulaire toxicologieNV13551355
3999 Molecular developmental biologyEV13551355
 
optie Ecologie en BiodiversiteitTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
1579 NatuurbeheerNV13551355
3130 Biodiversity ExplorationEV13551355
2243 Moleculaire EcologieNV13551355
 
optie BiochemieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3126 Moleculaire celbiologieNV13551355
1573 ImmunologieNV13551355
1400 Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemieNV10841084
1574 Biochemical pathwaysEV13551355
3129 Cellulaire toxicologieNV13551355
3999 Molecular developmental biologyEV13551355
 
optie onderwijsTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
4159 Leren en ontwikkelingNV16261626
4209 Vakdidactiek wetenschappen en technologieNV16261626
4781 Vakdidactisch project STEMNV81327543
 
optie keuzeopleidingsonderdelen biologieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SBUP4 SPP5 SBUP5 SPP6 SBUP6 SP
3126 Moleculaire celbiologieNK13551355
1573 ImmunologieNK13551355
1579 NatuurbeheerNK13551355
1574 Biochemical pathwaysEK10841084
3129 Cellulaire toxicologieNK13551355
3999 Molecular developmental biologyEK13551355
3130 Biodiversity ExplorationEK13551355
1574 Biochemical pathwaysEK13551355
2243 Moleculaire EcologieNK13551355
1400 Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemieNB10841084
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
 
pakket keuzeopleidingsonderdelen biologieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
3126 Moleculaire celbiologieNK13551355
1573 ImmunologieNK13551355
1579 NatuurbeheerNK13551355
1809 Topics in pathologieNK10841084
3129 Cellulaire toxicologieNK13551355
3999 Molecular developmental biologyEK13551355
3130 Biodiversity ExplorationEK13551355
2128 BodemkundeNK13551355
3458 Capita selecta natuurbehoud in ontwikkelingslandenNK13551355
1577 Cladisme: theorie en praktijkNK13551355
4921 Parasitology and One HealthEK13551355
2243 Moleculaire EcologieNK13551355
3139 Mediterrane veldstageNS13551355
1400 Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemieNB10841084
1574 Biochemical pathwaysEB10841084
1574 Biochemical pathwaysEB13551355
2255 BioindicatorsEB813
 
pakket keuzeopleidingsonderdelen verbredingTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2421 Studium GeneraleNK813813
3454 Young Planet Ambassadors-projectNK813813
4159 Leren en ontwikkelingNK16261626
4209 Vakdidactiek wetenschappen en technologieNK16261626
4781 Vakdidactisch project STEMNK81327543
4119 International SchoolES813813
4009 International interdisciplinary projectES813813
4119 International SchoolES813813
1955 Globalization and sustainable developmentEB813813
1559 Geografische informatiesystemenNB813813
3312 Structuur en reactiviteit van organische verbindingenNB13551355
3725 Programmeren en algoritmisch denkenNB13551355
1598 Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysicaNB1355
Modeltraject van 30 SP per studiejaar en geïndividualiseerd traject
 

1ste, 2de en 3de Bachelorjaar
 
Een zestal opleidingsonderdelen (totaal 30 studiepunten) mits inachtneming van de vereiste begincompetenties en mits goedkeuring van de examencommissie.
 
Geïndividualiseerde trajecten
Zie hiervoor het onderwijs en examenreglement

Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Vervolgmogelijkheden
 


De bacheloropleiding in de biologie aan de UHasselt bereidt de studenten degelijk voor op verschillende vervolgmasters. Voor de toegang tot bepaalde vervolgmasters is een vooropgesteld vakkenpakket in de bacheloropleiding vereist of aanbevolen. Een overzicht van mogelijke vervolgmasters wordt hierna weergegeven. 
  
 

 

- Master in de biologie

 

- Educatieve master Wetenschappen en Technologie aan de UHasselt

 

- Master in de biochemie en de biotechnologie aan de Universiteit Antwerpen: om rechtstreeks toegelaten te worden dienen de studenten de optie Biochemie te volgen

 

- Master of Biomedical Sciences  met afstudeerrichting  "Environmental Health Sciences" of "Molecular Mechanisms in Health and Disease" of "Bioelectronics and nanotechnology" en Master in de biomedische wetenschappen met afstudeerrichting "Klinische biomedische wetenschappen" aan de transnationale Universiteit Limburg  (campus UHasselt)

Om rechtstreeks toegelaten te worden dienen de studenten volgende keuzevakken uit de bachelor biologie op te nemen:

 
Environmental Health Sciences - verplichtTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3126 Moleculaire celbiologieNK13551355
3129 Cellulaire toxicologieNK13551355
 
Environmental Health Sciences - aanbevolenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
1573 ImmunologieNK13551355
3999 Molecular developmental biologyEK13551355
 
Molecular mechanisms in health and disease - verplichtTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3126 Moleculaire celbiologieNK13551355
1573 ImmunologieNK13551355
3129 Cellulaire toxicologieNK13551355
 
Molecular mechanisms in health and disease - aanbevolenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3999 Molecular developmental biologyEK13551355
 
klinische biomedische wetenschappen - verplichtTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3126 Moleculaire celbiologieNV13551355
1573 ImmunologieNV13551355
3129 Cellulaire toxicologieNV13551355
 
klinische biomedische wetenschappen - aanbevolenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3999 Molecular developmental biologyEK13551355
 

 

- Master of Statistics aan de transnationale Universiteit Limburg (campus UHasselt): toelating op dossier 

 

 
Opleidingsonderdelen
1573 Immunologie
1809 Topics in pathologie
 

Vervolgmaster met voorwaarden (mits het slagen in een voorbereidingsprogramma):

Master in de mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt

 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Reglementen