De elektronische studiegids voor het academiejaar 2024 - 2025 is onder voorbehoud.Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de architectuur
Graad en specificatie : Bachelor of Science (BSc)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Profilering opleiding
 

In de opleiding tot architect staan de drie rollen van de architect centraal: ontwerper, onderzoeker en ondernemer. De bacheloropleiding architectuur biedt de noodzakelijke bouwstenen op het vlak van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes, als voorbereiding op de masteropleiding architectuur. Ontwerpen is de kern van de opleiding. Dit wordt ondersteund door de kennisdomeinen beeldende vorming, architectuur en cultuurwetenschappen, en bouwtechnische wetenschappen. De bachelorstudent verwerft de competenties van de drie rollen op basisniveau. Zijn ontwerpen getuigen van creativiteit en een aantoonbare kennis van en inzicht in het vakgebied, verworven door de studie van de basiscursussen die rekening houden met de huidige stand van zaken van het onderzoek in het vakgebied. Hij kan een woonontwerp conceptualiseren en communiceren als de creatieve synthese van de ruimtelijke aspecten. De bachelor kan onder begeleiding onderzoekend ontwerpen; hij kan relevante en actuele onderzoeksdata vinden, kritisch beoordelen in functie van het ontwerpen en daarover communiceren. De bachelor kan zijn onderzoeks- of ontwerpopdrachten managen in de tijd. Deze basiscompetenties laten hem ook toe om de rol op te nemen van assistent in een architectenbureau of in de bouwsector.   

Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

Begincompetenties

Minimum 4 uur wiskunde in het laatste jaar van het Secundair Onderwijs (SO), en een goede basis wetenschappen is aangewezen.
Wie slechts 2 of 3 uur wiskunde en geen of weinig wetenschappen had in het laatste jaar van het SO, kan voor de start van het academiejaar een korte septembercursus wiskunde en/of chemie volgen.

Toelatingsvoorwaarden

Algemene toelatingsvoorwaarden: bezit van een diploma secundair onderwijs. Bijkomende informatie zie het onderwijs- en examenreglement.

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

De student heeft kennis over materialen, constructieve samenhang, comfort, berekenings- en simulatiemethodes en uitvoeringswijzen en kan hierover kritisch reflecteren in relatie tot een ontwerp.

2

De student kan kritisch, onderbouwd en met een sterke beeldende en ruimtelijke gevoeligheid reflecteren over de bestaande omgeving en ingrepen hierin.

3

De student is in staat om onder begeleiding en binnen een afgebakende context en gedefinieerde randvoorwaarden maatschappelijke vragen te analyseren en te vertalen naar een architecturaal concept en naar een ruimtelijk samenhangend ontwerp, rekening houdend met economische, ecologische, sociale, historische en esthetische dimensies.

4

De student brengt in het ontwerpen bouwkundige, architectuurwetenschappelijke, menswetenschappelijke en cultureel-artistieke kennis en inzichten op effectieve wijze tot synthese, waarbij het gebruik steeds centraal staat.

5

De student kan bij het ontwerpen creatief gebruikmaken van inzichten in diverse aspecten van de architectuur met zin voor verbeelding, kunstzinnigheid, intuïtie en emotie en zonder hierbij de bouwtechnische aspecten en het gebruik uit het oog te verliezen.

6

De student kan onderzoeksmethoden selecteren, toepassen en integreren in het ontwerpproces en kan onderzoeksdata verzamelen, verwerken en interpreteren, en op gerichte en kritische wijze omgaan met bronmateriaal.

7

De student is in staat om onder begeleiding ontwerpend onderzoek te verrichten.

8

De student kan een architecturaal concept, ontwerp, ontwerpproces en onderzoeksdata creatief en overtuigend communiceren, gebruikmakend van de gepaste communicatie- en visualisatietechnieken, zowel handmatig als digitaal.

9

De student kan zelfstandig en in team opdrachten managen in de tijd, in functie van een onderzoek/ontwerp.

10

De student heeft basiskennis over relevante wet- en regelgeving en technische voorschriften.

11

De student kan kritisch reflecteren over de eigen ontwerpvaardigheden en omgaan met kritiek van anderen om zo eigen werk, visie en proces bij te sturen.

12

De student heeft inzicht in de rol en betekenis van architectuur in de samenleving en kan via architectuur in dialoog treden over ethische, culturele, maatschappelijke en esthetische kwesties.

Naar het buitenland tijdens je studies
 

Studenten architectuur kunnen zich in het 2de bachelorjaar of in het 3de bachelorjaar kandidaat stellen om 1 semester in het buitenland te gaan studeren in het 1ste semester van het 3de bachelorjaar resp. 1ste masterjaar.
Wie geen lang studieverblijf in het buitenland wenst te ondernemen maar toch een internationale ervaring wenst op te doen, kan tijdens de zomermaanden deelnemen aan internationale stages, summer schools of workshops.

Meer info vind je op: 

 

https://www.uhasselt.be/Internationaliseringhttps://www.uhasselt.be/fac-architectuur-en-kunst#anch-0a3-fac-ark-internationaal

 

bij jouw coördinator internationalisering (els.hannes@uhasselt.be) of op de facultaire info-avond internationalisering in oktober.

Organisatie onderwijs/evaluatie
 

Bepaalde onderwijs- en/of evaluatie activiteiten van de opleidingsonderdelen in de opleiding kunnen via digitale communicatiekanalen en online tools plaatsvinden. Je volgt deze onderwijsactiviteiten dus van op afstand en/of legt examen af vanop afstand. Voor deze activiteiten dient een student te beschikken over een laptop en een webcam.
Welke activiteiten op de campus en welke vanop afstand dienen gevolgd te worden, wordt gecommuniceerd via het elektronisch leerplatform van de opleiding (Blackboard/Toledo) en/of via het lessenrooster.  

Op grond van haar gerechtvaardigd belang om blended onderwijs te organiseren, behoudt UHasselt zich het recht voor om onderwijsactiviteiten op te nemen en later of gelijktijdig via de elektronische leeromgeving voor educatieve doeleinden ter beschikking te stellen aan de betrokken studenten en onderwijspersoneel. Studenten die aan deze onderwijsactiviteiten deelnemen, kunnen daarbij worden geportretteerd voor opnames en verspreiding van deze opnames binnen het elektronisch leerplatform, wanneer zij in beeld zouden komen. Uiterlijk bij aanvang van de opname informeert de lesgever de studenten over het feit dat de onderwijsactiviteit wordt opgenomen. In de regel zijn opnames beschikbaar voor de duur van het academiejaar waarin de student is ingeschreven voor het opleidingsonderdeel.

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 

De student moet beschikken over een eigen laptop voor gebruik op de campus.

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
2309 Ontwerpmethodiek 1 / Inleiding in onderzoekNV813401,0412,0
2314 Materiaalleer 1NV813401,0412,0
3678 Beelding 1ANV813401,0412,0
3680 Cultuurwetenschappen 1ANV813401,0412,0
4107 Draagstructuur / Constructie 1ANV1084542,0542,0
3684 Ontwerpen 1ANV1897943,0954,0
3682 WiskundeNV81340413,0
3676 Architectuurtekenen 1ANV108454544,0
3683 FysicaNV813813,0
3679 Beelding 1BNV10841084,0
3681 Cultuurwetenschappen 1BNV10841084,0
3677 Architectuurtekenen 1BNV13551355,0
4108 Draagstructuur / Constructie 1BNV13551355,0
3685 Ontwerpen 1BNV24392439,0
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 2de bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
3686 Constructie 2NV813813,0
3687 Materiaalleer 2NV813813,0
3690 Beelding 2ANV813813,0
3692 Architectuurtekenen 2ANV813813,0
2322 Draagstructuur 2NV10841084,0
2325 Cultuurwetenschappen 2NV13551355,0
3688 Ontwerpen 2ANV24392439,0
2326 Civic urbanism 2NV813813,0
3691 Beelding 2BNV813813,0
3693 Architectuurtekenen 2BNV813813,0
2319 Ontwerpmethodiek 2 / ArchitectuurtheorieNV10841084,0
2327 Humane wetenschappen 2NV10841084,0
3264 Bouwfysica en Installaties 2NV10841084,0
3689 Ontwerpen 2BNV24392439,0
 

De student moet beschikken over een eigen laptop voor gebruik op de campus.

 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2330 Civic urbanism 3NV813813,0
2339 Humane wetenschappen 3NV813813,0
3694 Architectuurtekenen 3NV813813,0
3695 Beelding 3ANV813813,0
2329 Ontwerpmethodiek 3 / TypologieNV10841084,0
3799 Draagstructuur / Constructie 3ANV13551355,0
3697 Ontwerpen 3ANV24392439,0
3204 Design & Build StudioNV813813,0
3287 Materiaalleer 3NV813813,0
3404 Bouwfysica en installaties 3NV813813,0
3696 Architectural PoeticsEV813813,0
3800 Draagstructuur / Constructie 3BNV10841084,0
2338 Cultuurwetenschappen 3NV13551355,0
3698 Ontwerpen 3BNV24392439,0
4241 Deelname aan wedstrijdenNE81327543,0
 

De student moet beschikken over een eigen laptop voor gebruik op de campus.

  • In het kader van internationalisering kan een student ervoor kiezen om vanaf 3de bachelor bovenop zijn/haar studiepakket het opleidingsonderdeel "Globalization and sustainable development (1955)" vrijwillig op te nemen. 
  • Ook het opo "Deelname aan wedstrijden (4241)" kan een student extra-curriculair opnemen vanaf 3de bachelor
  • In deze gevallen wordt de student aangeraden voor dit opleidingsonderdeel een afzonderlijk creditcontract af te sluiten (naast zijn/haar diplomacontract voor de opleiding) zodat slagen op dit extra opleidingsonderdeel geen invloed heeft op slagen voor de opleiding.
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject van 30 SP per studiejaar en geïndividualiseerd traject
 

Voor een geïndividualiseerd traject: zie Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling

Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Vervolgmogelijkheden
 

Na het behalen van het bachelordiploma in de architectuur kan men rechtstreeks doorstromen naar een masteropleiding in de architectuur.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma kan men doorstromen naar een academische master in de interieurarchitectuur (Nederlandstalige of Engelstalige master).
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma kan men doorstromen naar een academische master in de industriële wetenschappen, richting bouwkunde.

Reglementen
  zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement