Milieuanalyse: chemisch & radiologisch (4282)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter SCHROEYERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter SCHROEYERS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Maarten JANS 
 dr. Nadia LEPOT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Chemische analyses (4071) 4.0 stptn
    Chemische analysetechnieken (4073) 4.0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Instrumentele organische karakterisatie (4072) 3.0 stptn
 
Risico's of veiligheidsproblemen op basis waarvan deze volgtijdelijkheid wordt opgelegd

Er wordt in dit opleidingsonderdeel gewerkt met risicohoudende stoffen (o.a. toxische, corrosieve, sterk oxiderende, ontvlambare producten), ioniserende straling (open en gesloten bronnen) en met risicovolle opstellingen. De veiligheid van de medestudenten en de gebouwen van de gezamenlijke opleiding komen in gevaar indien de student de nodige labovaardigheden niet beheerst.StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie - milieuVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels